Reklamačný poriadok

1. Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník a zákona č. 634/1992 Zb., Zákon o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov a vzťahuje sa na spotrebný tovar, u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady.

2. Záručná doba spotrebného tovaru je 24 mesiacov a predlžuje sa o dobu, po ktorú bol tovar v záručnej oprave.

3. Spotrebiteľ môže uplatniť oprávnenú reklamáciu jedným z uvedených spôsobov:

 • osobne alebo poštou na jednej z adries:
  • Neonix, s.r.o., predajna - Lightstick.cz, Kbelská 648/1, 19800 Praha 14 - Hloubětín
 • emailem na adresu: info@lightstick.sk

4. Spotrebiteľ je pri podávaní reklamácie povinný doložiť:

 • doklad o predaji tovaru (daňový doklad, faktúra),
 • reklamovaný tovar,
 • podrobný popis závady.

5. V prevádzkárni firmy je spotrebiteľovi vyhotovený doklad o prijatí tovaru do reklamácie.

6. Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade:

 • opotrebenie veci jej obvyklým užívaním,
 • mechanického poškodenia spôsobeného nesprávnou manipuláciou a používaním v rozpore s návodom,
 • poškodenia živlami (napr. voda, oheň či blesk a pod.),
 • poškodenia tovaru z dôvodu nesprávneho skladovania v rozpore s návodom,
 • poškodenie tovaru pri preprave, ak zákazník nespíše s dopravcom zápis o škode.

7. V prípade oprávnenej reklamácie je tovar spotrebiteľovi vymenené za nové. V prípade výmeny tovaru začína plynúť nová záručná lehota.

8. Lehota na vybavenie reklamácie je bez zbytočného odkladu 30 kalendárnych dní, ak sa strany nedohodnú inak. Táto lehota začína plynúť dňom prijatia reklamácie. Ak nebude lehota dodržaná, má spotrebiteľ právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

Potrebujete poradiť?
+420 775 44 33 09
+420 775 44 33 90